#WardrobeChange Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

150 δισεκατομμύρια ρούχα παράγονται κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κόσμος μας πνίγεται από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
Τον Απρίλιο του 2020 θα κλείσουμε έξι χρόνια από το θάνατο 1.134 ανθρώπων στο Μπαγκλαντές όταν το εργοστάσιο της Rana Plaza κατέρρευσε στις 24 Απριλίου 2013. Το εργοστάσιο κατασκεύαζε ρούχα για παγκόσμιες φίρμες.
Στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και οι ετικέτες πιστοποίησης δεν είναι πάντοτε αξιόπιστες. Ωστόσο, σαν καταναλωτές μπορούμε να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες και φίρμες που επαναχρησιμοποιούν, επισκευάζουν και ανακυκλώνουν ρούχα αλλάζοντας τις καταναλωτικές μας συνήθειες.

Untitled design (2)

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης προειδοποιούν μέχρι το 2030 σε ριζικές αλλαγές για την Βιωσιμότητα του πλανήτη μας και τις κοινωνικές ανισότητες.

 

Ο Στόχος 12 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή θα επιτευχθεί μόνο εάν αλλάξουμε τα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής με πιο βιώσιμο τρόπο – να επιβραδύνουμε την μόδα για τη μείωση της κατανάλωσης υλικών και των εκπομπών από τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας – και να προστατεύσουμε τα εκατομμύρια των εργαζομένων από την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Και στους υπόλοιπους Στόχους συναντάμε οδηγίες για να εξασφαλίσουμε πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής με πιο βιώσιμο τρόπο.

Στόχος 3 Καλή υγεία και ευημερία

Επικίνδυνες χημικές ουσίες, φυτοφάρμακα, απορρυπαντικά, βαφές, μελάνια – βλάπτουν τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές, και το περιβάλλον!

3.9 Έως το 2030, διασφάλιση της ουσιαστικής μείωσης του αριθμού των θανάτων και των ασθενειών που οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες καθώς και στη ρύπανση και τη μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους.

Στόχος 5 Ισότητα των φύλων

75 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται για να φτιάξουν τα ρούχα μας. Το 80% είναι γυναίκες ηλικίας 18 έως 35 ετών.

5.1 Τερματισμός κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών και κοριτσιών, οπουδήποτε.
5.2 Εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά όλων των γυναικών και κοριτσιών, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων καθώς και της σεξουαλικής και κάθε άλλου είδους εκμετάλλευσης.
5.5 Διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής καθώς και των ισότιμων ευκαιριών ανάληψης ηγετικού ρόλου των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων στην πολιτική, οικονομική και δημόσια ζωή.

Στόχος 6 Καθαρό νερό – Αποχέτευση

Σχεδόν το 20% των παγκόσμιων λυμάτων παράγεται από τη βιομηχανία της μόδας.

6.3 Έως το 2030, βελτίωση της ποιότητας του νερού, μέσω της μείωσης της ρύπανσης, της εξάλειψης των απορρίψεων, της ελαχιστοποίησης της απελευθέρωσης επικίνδυνων χημικών και υλικών, της μείωσης, κατά το ήμισυ, του ποσοστού των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, καθώς και της σημαντικής αύξησης της ανακύκλωσης και της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στόχος 8 Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη
Οι υπάλληλοι της κλωστοϋφαντουργίας υποφέρουν από δυσμενείς συνθήκες εργασίας και χαμηλές αμοιβές, με ενδείξεις, σε ορισμένες περιπτώσεις, για έλλειψη σεβασμού των θεμελιωδών αρχών και των δικαιωμάτων στην εργασία.

8.4 Έως το 2030, βαθμιαία βελτίωση της αποδοτικότητας των παγκόσμιων πόρων σε σχέση με την κατανάλωση και παραγωγή, και προσπάθεια διαχωρισμού της οικονομικής ανάπτυξης από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το Δεκαετές Πλαίσιο Προγράμματος για τη Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή, με τις ανεπτυγμένες χώρες να ηγούνται του εγχειρήματος αυτού.

Στόχος 10 Λιγότερες ανισότητες
Τα πιο ευάλωτα άτομα συχνά ζουν στις περιοχές όπου η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας ρυπαίνει περισσότερο.

10.4 Υιοθέτηση πολιτικών, ιδιαίτερα φορολογικών και μισθολογικών, καθώς και πολιτικών κοινωνικής προστασίας, και προοδευτική επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας.

Στόχος 13 Δράση για το κλίμα

Η κλωστοϋφαντουργία είναι υπεύθυνη για 1,2 δισεκατομμύρια τόνους εκπομπών CO2 ετησίως. Εκπέμπει περίπου το 10% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα – περισσότερο από τις εκπομπές όλων των διεθνών πτήσεων και της ναυτιλίας μαζί!

13.1 Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας όλων των χωρών έναντι των κινδύνων και των φυσικών καταστροφών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή.
13.2 Ενσωμάτωση των μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές, στρατηγικές και σχεδιασμούς.
13.3 Βελτίωση της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, καθώς και της ανθρώπινης και θεσμικής ικανότητας σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση.

Στόχος 14 Ζωή στο νερό
Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας τα τελευταία χρόνια συμβάλει σημαντικά στην εισροή πλαστικών στον ωκεανό.

14.1 Έως το 2025, πρόληψη και σημαντική μείωση όλων των μορφών θαλάσσιας ρύπανσης, ιδίως της ρύπανσης από χερσαίες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ρύπανσης από θρεπτικές ουσίες.

Στόχος 15 Ζωή στη στεριά 
Η κλωστοϋφαντουργία έχει τεράστιο αντίκτυπο στη γη, τον αέρα, τη βιοποικιλότητα και το νερό.

15.1 ‘Έως το 2020, διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών τους, ιδίως των δασών, των υδροβιότοπων, των βουνών και των ξηρών ζωνών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες.

15.2 Έως το 2020, προαγωγή της εφαρμογής της βιώσιμης διαχείρισης όλων των τύπων των δασών, τερματισμός της αποψίλωσης, αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών και ουσιαστική αύξηση της δάσωσις και της αναδάσωσης παγκοσμίως.

15.3 Έως το 2030, καταπολέμηση της απερήμωσης, αποκατάσταση υποβαθμισμένων γαιών και εδαφών, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που επηρεάζονται από την απερήμωση, την ξηρασία και τις πλημμύρες, και επιδίωξη της επίτευξης ενός κόσμου με μηδενική υποβάθμιση της γης.
15.5 Ανάληψη επείγουσας και ουσιαστικής δράσης για τη μείωση της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων, την αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας καθώς και την προστασία και την πρόληψη, έως το 2020, της εξαφάνισης απειλούμενων ειδών.

Στόχος 16 Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρή θεσμοί
Υψηλά ποσοστά εμφανίζονται για εκφοβισμό, τραυματισμούς, και θανάτους στην βιομηχανία ενδυμάτων όταν οι εργαζόμενοι υπερασπίζονται τα δικαιώματα τους.

16.1 Σημαντική μείωση όλων των μορφών βίας και των σχετικών ποσοστών θανάτων παντού.
16.2 Τερματισμός της κακοποίησης, της εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και όλων των μορφών βίας και βασανιστηρίων που υφίστανται τα παιδιά.

logosMESA+EU

Το πρόγραμμα «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους» έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission’s Development Education and Awareness Raising (DEAR) programme). Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.