ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός λειτουργίας της Πολιτικής Ομάδας είναι η διάδοση και σμίλευση, advocacy και lobby, πολιτικών και πληροφοριών που αφορούν τις επίσημες, υπό διαβούλευση ή εντοπισμένες πολιτικές αναπτυξιακής βοήθειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με παράλληλη συμμετοχικότητα και συνεισφορά στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πολιτικές που επεξεργάζεται η CONCORD.

Πρόσφατα στην Πολιτική Ομάδα προστέθηκε μια adhoc δράση, που αφορά την πρόσκληση σε εργασία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών – ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι μέλη της Πλατφόρμας – με σκοπό την επεξεργασία θέσεων για την κατάθεση πρότασης/θέσης στα αρμόδια Υπουργεία για τη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Η εργασία ξεκίνησε με μια ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη το Μάιο του 2017 και βρίσκεται σε εξέλιξη με την εργασία στις παρακάτω υποθεματικές όπου συμμετέχουν πάνω από 30 οργανώσεις: Διαφάνεια & Λογοδοσία, Θεσμικός συνομιλητής, Εθελοντισμός, Χρηματοδοτήσεις, Εθνικό μητρώο & Εθνικός εισηγητής, ενώ παράλληλα προστέθηκε είτε ως χωριστή υποθεματική είτε ως θέμα για να λάβουν υπόψη τους οι οργανώσεις το ζήτημα της Ορθής διαχείρισης των εργαζομένων.

Όποια οργάνωση επιθυμεί να συμμετέχει στην ad hoc αυτή δράση, μπορεί να επικοινωνήσει με το focal point της Ελληνικής Πλατφόρμας γι αυτό το θέμα, την Αντιπρόεδρο ΔΣ της Πλατφόρμας και εκπρόσωπο της PRAKSIS, Μαριανέλλα Κλώκα: m.kloka@praksis.gr

 

ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

  • Γενικές Πολιτικές της ΕΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ομάδα Εργασίας CONCORD Policy Forum)
  • Αναπτυξιακή Βοήθεια, αποτελεσματικότητα και χρηματοδότηση (Ομάδες Εργασίας CONCORD Aidwatch και Financing for Development Task Force)
  • Νέοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2015 – 2030 (Beyond 2015 European Task Force)
  • Μετανάστευση
  • Πολιτικές Συνοχής (Policy Coherence for Development)
  • Ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ CONCORD:

  • Συμμετοχή και συνεργασία για της ανάγκες του Policy Forum (PoFo) Working Group της CONCORD: Το Policy Forum είναι ο ο μηχανισμός διαβούλευσης και σμίλευσης πολιτικών, στο πλαίσιο του οποίου ανταλλάσσονται και αξιολογούνται οι πληροφορίες που αφορούν την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη και ο οποίος συντονίζει τη δράση για ουσιαστική διάδοση αυτών των πολιτικών, αλλά και ενημέρωσης των μελών και της Διοίκησης. Συμμετέχουν μέλη-εκπρόσωποι από όλες τις Πλατφόρμες (κυρίως policy and advocacy Officers).
  • Συμμετοχή και συνεργασία σε Ομάδα Εργασίας CONCORD με γνώμονα το Μore and Βetter aid (Aidwatch, Financing for Sustainable Development, Partnership for Development Effectiveness). To Aidwatch αποτελείται από ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων από τα μέλη της CONCORD σε θέματα αναπτυξιακής βοήθειας. Προσπαθεί να επηρεάσει τα κράτη μέλη των 28 της ΕΕ να πετύχουν τόσο τα ποσοτικά κριτήρια για την ανάπτυξη (0,7% GNI) αλλά και τα ποιοτικά, καλύτερη και ουσιαστικότερη βοήθεια (Partnership for development effectiveness).
  • Συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες θεματικές όμαδες εργασίας CONCORD

Focal point της Πολιτικής Ομάδας για την Ελληνική Πλατφόρμα είναι η Ευγενία Παπαμακαρίου, εκπρόσωπος της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), με email επικοινωνίας: eugenia_eedda@yahoo.com