ΟΜΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Ομάδα παγκόσμιας εκπαίδευσης αποτελείται από μέλη των οργανώσεων της Πλατφόρμας που έχουν εμπειρία στα πεδία εκπαίδευσης (τυπικής και μη-τυπικής) και εκστρατειών ενημέρωσης της κοινωνίας. Η ομάδα έχει ως σκοπό: α) τη θεσμική πίεση για μια πιο αναγνωρισμένη θέση της εκπαίδευσης για τον παγκόσμιο πολίτη, με τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής, β) τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς υλοποίηση, γ) τη δικτύωση και συνεργασία των οργανώσεων και δ) τη διαμόρφωση ενός αρχείου υλικού για χρήση από εκπαιδευτικούς ή/και εργαζομένους.

ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ:

  1. Θεσμική πίεση για μια πιο αναγνωρισμένη θέση της εκπαίδευσης για τον παγκόσμιο πολίτη, με τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής.
  2. Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς υλοποίηση.
  3. Η δικτύωση και συνεργασία των οργανώσεων
  4. Η διαμόρφωση ενός αρχείου υλικού για χρήση από εκπαιδευτικούς ή/και εργαζομένους.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ CONCORD:

Η Ομάδα εκπροσωπείται στην Ομάδα Εργασίας της CONCORD Development Education, Awareness Raising (DEAR Forum), που φέρνει κοντά επαγγελματίες και ειδικούς που ασχολούνται με την Αναπτυξιακή Εκπαίδευση, ενημέρωση και οργάνωση εκστρατειών από τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ και από παγκόσμιες αναπτυξιακές οργανώσεις. Η Ομάδα συναντιέται δύο φορές το χρόνο για την υιοθέτηση μιας κοινής στρατηγικής η οποία θα οδηγήσει στην αύξηση της επίδρασης και της υποστήριξης των δράσεων Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης στην Ευρώπη. H Ομάδα αποτελείται από τη διευθύνουσα ομάδα (steering group) και 5 υπο-ομάδες: ομάδα Άσκησης Πολιτικής Πίεσης (Advocacy), ομάδα Τυπικής Εκπαίδευσης (Formal Education), ομάδα Ποιότητας και Επιρροής (Quality & Impact), ομάδα Νέων και Παιδιών (Youth & Children) και ομάδα Επικοινωνίας (Communication). Η Ομάδα δουλεύει κυρίως μέσω internet και ορίζονται συναντήσεις ανάλογα με τις ανάγκες της περιόδου και τη διαθεσιμότητα των μελών.