ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός λειτουργίας της Ομάδας Ανάπτυξης Δεξιοτήτων είναι η ανάπτυξη (Capacity building) των δεξιοτήτων των μελών, των εσωτερικών πρακτικών για τη διαφάνεια και λογοδοσία, η αναζήτηση πόρων και η οργάνωση εκστρατειών, καθώς και όλες οι δράσεις που συμφωνούν με τους στρατηγικούς στόχους και δράσεις της εγκεκριμένης στρατηγικής της Ελληνικής Πλατφόρμας.

ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Οι θεματικές ορίζονται από το στρατηγικό σχεδιασμό της Ελληνικής Πλατφόρμας και από τις προτάσεις μελών, καθώς και τις ανάγκες αντίστοιχων θεματικών και συμμετοχών στις δράσεις της Ομάδας Ανάπτυξης Δεξιοτήτων της CONCORD. Ειδικότερα, προτείνονται δράσεις όπως:

  • Σεμινάρια Ενίσχυσης λειτουργίας ΚτΠ, Διαφάνεια, Λογοδοσία, Διαχείριση δομών, Χρηματοδότηση.
  • Σεμινάρια Δικτύωσης με ειδική αναφορά σε συμμετοχή Ομάδων Εργασίας CONCORD και διαδικασιών συμμετοχής, έκθεσης αποτελεσμάτων. Χρήση και διάδοση σχετικών toolkit για capacity building και development effectiveness.
  • Συντονισμός και συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Policy για τη συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας CONCORD σχετικής με τις στρατηγικές συμμαχιών και δικτύωσης.
  • Σεμινάρια advocacy και lobby
  • Άλλα (μπορούν να προταθούν στο πλαίσιο της Γ.Σ.)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ CONCORD:

Ειδικότερα για την επικοινωνία και συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας CONCORD προτείνονται τα ακόλουθα:
  • Η Γραμματεία της Ελληνικής Πλατφόρμας ετοιμάζει ειδική αναφορά που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Διευθυντή της CONCORD, με κοινοποίηση σε αρμόδια όργανα (Policy Manager, Capacity Building officer κλπ.), με το οποίο γνωστοποιείται η λειτουργία της Ομάδας Εργασίας και οι αρμοδιότητες που έχει αναλάβει.
  • Το προεδρίο της Ομάδας Ανάπτυξης Ικανοτήτων φροντίζει, ώστε οι τελικές του αποφάσεις σχεδιασμοί και δράσεις να γνωστοποιούνται έγκαιρα στη Γραμματεία με στόχο την ουσιαστική και άμεση ενημέρωση όλων των μελών της Πλατφόρμας.
  • Xρονοδιάγραμμα παρουσίασης σχετικού κειμένου/άρθρου στο τακτικό Newsletter της Πλατφόρμας με περιληπτική αλλά ουσιαστική περιγραφή των δράσεων της Ομάδας.
  • Εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες: Η Ομάδα Εργασίας του CB μπορεί να προσκαλέσει ad hoc τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων ή συνεργατών.