Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους

Το 3-ετές, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DEAR πρόγραμμα (Development Education and Awareness Raising), “Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους”, συνδυάζει την εμπειρογνωμοσύνη 25 εταίρων από 15 Κράτη Μέλη και 6 ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα.

Ο γενικός στόχος είναι να προωθηθεί η φιλόδοξη εφαρμογή της Ατζέντας 2030 από την ΕΕ, με την ουσιαστική αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικών σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες τους στην προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον.

Ο ειδικός στόχος είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού και 15 εθνικών διατομεακών συνασπισμών της Κοινωνίας των Πολιτών για τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που θα κινητοποιήσουν πάνω από 25 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ και 4100 βασικούς φορείς χάραξης πολιτικής, για να κάνουν τη μετάβαση σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Το πρόγραμμα καλύπτει και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους, ωστόσο διαμορφώνεται γύρω από τρεις θεματικές εκστρατείες:

α) Καταπολέμηση των Ανισοτήτων

β) Βιώσιμη Τροφή & Καλλιέργεια

γ) Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή

αλλά και τρία διατομεακά θέματα:

  • Φύλο
  • Μετανάστευση
  • Κλιματική Αλλαγή

Δραστηριότητες για την υλοποίηση του προγράμματος:

α) Συναντήσεις/Σεμινάρια/Webinars

β) Media Awareness & Events

γ) Δημόσιες Δράσεις

δ) Δημιουργία Εργαλείων & Υλικού

ε) Δημιουργία Συμμαχιών

Η πρώτη εκστρατεία επικεντρώνεται στην «Καταπολέμηση των Ανισοτήτων», η οποία έχει ως στόχο να μην αφήσει κανέναν πίσω και να σεβαστεί τα πλανητικά όρια. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων από 15 χώρες για την ευαισθητοποίηση και την ώθηση για πολιτική και κοινωνική αλλαγή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και η φτώχεια στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Η εκστρατεία αυτή αφορά την ενδυνάμωση και την προώθηση της κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης όλων – ιδιαίτερα των γυναικών, των παιδιών και των μειονοτήτων. Πρόκειται για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ισότητας των αποτελεσμάτων, υποστηρίζοντας την αντικατάσταση των πολιτικών και πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις.

ΤοlogosMESA+EU πρόγραμμα «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους» έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαική Επιτροπή (European Commission’s Development Education and Awareness Raising (DEAR) programme). Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.