Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015-2030
Η θέση της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη

 

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη θεωρεί πως υπάρχει επείγουσα ανάγκη η Ελληνική Κυβέρνηση να καθορίσει το πλαίσιο για ένα εθνικό σχέδιο υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη της τόσο την παρούσα εθνική κοινωνικο-οικονομική κρίση όσο και τον ρόλο της Ελλάδας στην παγκόσμια ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε 3 κύριους πυλώνες ενός πλαισίου υλοποίησης:

  • Τη σύσταση μιας δι-υπουργικής επιτροπής με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, κάτι που θα διασφαλίσει και τη συνοχή της πολιτικής που θα ακολουθείται.
  • Να ξεκινήσει από την Ελληνική κυβέρνηση μια διαδικασία διαβούλευσης με την Κοινωνία των Πολιτών για την ανάπτυξη της Εθνικής στρατηγικής σχετικά με την εφαρμογή των Στόχων.
  • Τη δημιουργία από την Ελληνική κυβέρνηση ενός μηχανισμού παρακολούθησης, που θα απαρτίζεται από δημόσιους λειτουργούς, καθώς και εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, για την σωστή αξιολόγηση υλοποίησης της Εθνικής στρατηγικής.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα καλέσει την Ευρώπη να θυμηθεί τις αξίες της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας προς όφελος των πλέον φτωχών και ευάλωτων πληθυσμών. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να κάνει την αλληλεγγύη πράξη μέσω της εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο, δίνοντας ένα εξαιρετικό παράδειγμα στους Ευρωπαίους εταίρους της.

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη συνεργάζεται με το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ για την προώθηση των  Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα.

 

unric_sign_greek_url