ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Η λογοδοσία είναι η καρδιά του έργου των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Είναι ο πυλώνας της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητάς τους. Είναι αδιαπραγμάτευτη αξία -και όχι επιλογή- και αφορά ανεξαιρέτως όλες τις διαστάσεις του έργου των οργανώσεων.

Η λογοδοσία είναι μία σχέση θεσμοθετημένη και διαρκής μεταξύ των οργανώσεων και όλων των συμμετεχόντων στο έργο τους. Λογοδοσία σημαίνει να δίνουμε λόγο για τις ενέργειές μας, να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, να (αυτο-) αξιολογούμαστε και να βελτιωνόμαστε διαρκώς.

Λογοδοσία σημαίνει υπευθυνότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα:

 • στην ανεύρεση και αξιοποίηση οικονομικών πόρων
 • στην αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος
 • στη συνεργασία με ανθρώπους (επωφελούμενοι, υποστηρικτές, εθελοντές, εργαζόμενοι)
 • στη συνεργασία με επίσημους φορείς, τον ιδιωτικό τομέα, τα μέσα ενημέρωσης
 • στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στο μηχανισμό διακυβέρνησης της οργάνωσης

ΤΙ EINAI ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Διαφάνεια δεν είναι η απλή παροχή πληροφοριών, αλλά η διευκόλυνση για ουσιαστική πρόσβαση στη σημαντική πληροφορία. Η πληροφορία θα πρέπει να είναι:

 • σχετική και εύκολα προσβάσιμη: να παρουσιάζεται σε απλή και εύκολα αντιληπτή γλώσσα και σε μορφή κατάλληλη για διαφορετικά ακροατήρια. Θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη λεπτομέρεια ώστε να επιτρέπει την ανάλυση, τη συμμετοχή και την αξιολόγηση
 • έγκαιρη και ακριβής: να είναι έγκαιρα διαθέσιμη έτσι ώστε να παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη αρκετό χρόνο για ανάλυση, αξιολόγηση και εμπλοκή

ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η αποτελεσματικότητα των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη δεν εξαντλείται στη διαφανή μεταφορά των χρημάτων προς τα έργα αλλά και στο ουσιαστικό όφελος που έχουν αυτά τα έργα για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Οι οργανώσεις οφείλουν να:

 • ακούν τις ανάγκες των ανθρώπων με τους οποίους δουλεύουν και να σχεδιάζουν μαζί βιώσιμα έργα που ανταποκρίνονται πραγματικά σε αυτές
 • να εργάζονται προς το μακροχρόνιο αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων, να προωθούν την ενδυνάμωσή τους και όχι τη διαρκή εξάρτηση από τα έργα τους
 • να (αυτο)αξιολογούνται τακτικά ως προς τις μεθόδους και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων τους, να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις πρακτικές τους και να βελτιώνονται διαρκώς.

ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ ΤΑ ΕΛAΧΙΣΤΑ ΑΠΑΡΑIΤΗΤΑ ΚΡΙΤHΡΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

A. Διακυβέρνηση

 • 1. Καταστατικό σε ιστοσελίδα ή εύκολα προσβάσιμο
 • 2. Ταυτοποίηση των μελών των οργάνων διακυβέρνησης
 • 3. Να έχουν ξεκάθαρο όραμα και αποστολή

B. Χρηματοοικονομική Διαχείριση

 • 4. Ύπαρξη προϋπολογισμών και απολογισμών (κατά προτίμηση στην ιστοσελίδα ή αλλιώς διαθέσιμα εάν ζητηθούν)
 • 5. Διαδικασία απεικόνισης (καταχώρησης) των συναλλαγών και αρχειοθέτησης και διατήρησης των αποδεικτικών στοιχείων (παραστατικών)
 • 6. Ετήσιο έλεγχο (εσωτερικό ή/και εξωτερικό)

C. Δεοντολογία

 • 7. Ύπαρξη ενός κώδικα δεοντολογίας που προσδιορίζει τις βασικές αξίες της οργάνωσης
 • 8. Προφανή εφαρμογή των αξιών στις λειτουργικές διαδικασίες και στην υλοποίηση των δράσεων

Για να πετύχουν αυτό όλες οι οργανώσεις εντός ενός κανονισμένο χρονικού διαστήματος, τα μέλη της ΕΠΑ θα στηρίζουν τα αλλα μέλη στην δημιουργία δομών και διαδικασιών, οι οποίες θα φέρουν και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην οργάνωσης.