Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη αποτελεί το συντονιστικό όργανο των ελληνικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης, έχοντας ως βασικό άξονα δράσεων την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως αυτοί υιοθετήθηκαν από τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015.
Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη σήμερα εκπροσωπεί 15 οργανώσεις, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, οι οποίες υποστηρίζονται από μεγάλο τμήμα των Ελλήνων πολιτών και έχουν σημαντική παρουσία στη χώρα μας και σε πολλές περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Αναγνωρίζοντας ότι από κοινού είμαστε ισχυρότεροι:
• επιδιώκουμε την ενίσχυση των ΟΚΠ διευκολύνοντας τις συνέργειες και δημιουργώντας εταιρικές σχέσεις, με τις περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους
• ενδυναμώνουμε τα μέλη μας με καλές πρακτικές, εκπαίδευση και ενίσχυση ικανοτήτων,
• συντονίζουμε και συμμετέχουμε σε ομάδες εργασίας για φλέγοντα ζητήματα της ΟΚΠ όπως το θεσμικό πλαίσιο του Εθελοντισμού και η Κλιματική αλλαγή,
• αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στην CONCORD, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για την Αρωγή και την Ανάπτυξη, η οποία αποτελεί το βασικό συνομιλητή των οργάνων της Ε.Ε. για το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ανάπτυξη.
• μεταφέρουμε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις της κοινωνίας πολιτών στα μέλη μας, ενημερώνοντάς τα για βέλτιστες πρακτικές και διεκδικήσεις του χώρου μας,
• εκπροσωπούμε στην Ελλάδα το GCAP, το οποίο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Στα 10 χρόνια της πορεία της, έχει συνεργαστεί και έχει υλοποιήσει προγράμματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΔΑΣ), την CONCORD, την GCAP, την DEEEP – Kehys, το Environmental European Bureau και το British Council.
Όραμά μας είναι ένας κόσμος όπου κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά∙ ένας κόσμος όπου το περιβάλλον προστατεύεται ως υποθήκη για τις μελλοντικές γενιές, όπου η πράσινη, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία βρίσκει όλο και περισσότερο χώρο στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα∙ ένας κόσμος όπου η παγκόσμια συνείδηση, μας κάνει υπεύθυνους και αλληλέγγυους πολίτες του κόσμου.