Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη αποτελεί το συντονιστικό όργανο των ελληνικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης. Σήμερα εκπροσωπεί οργανώσεις, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, οι οποίες υποστηρίζονται από μεγάλο τμήμα των Ελλήνων πολιτών και έχουν σημαντική παρουσία στη χώρα μας και σε πολλές περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Επίσης, αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την CONCORD (www.concordeurope.org), την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για την Αρωγή και την Ανάπτυξη, η οποία αποτελεί τον βασικό συνομιλητή των οργάνων της Ε.Ε. για τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ανάπτυξη.

Από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι τον Μάρτιο του 2015, η Ελληνική Πλατφόρμα υλοποίησε το Πρόγραμμα με τίτλο «Development and Democracy», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.developmentdemocracy.eu) και την υποστήριξη της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΔΑΣ), συμμετέχοντας στο πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός στόχος του Προγράμματος αυτού ήταν η ενίσχυση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας της δράσης των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και η κινητοποίηση και αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωση πολιτικής αναπτυξιακής ατζέντας.

Στόχος της Ελληνικής Πλατφόρμας είναι η επιρροή – μέσα από την κοινή δράση των μελών της – των κέντρων λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα, την ΕΕ και διεθνώς για την βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Επίσης, στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας, μετεκπαίδευσης, ενημέρωσης και κατάρτισης στελεχών ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα “βιώσιμης ανάπτυξης” με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση των θέσεων και του περιβάλλοντος για τις οργανώσεις.